Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИТЕ УСЛУГИ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ САЙТА ALE-X-ANDER.COM

І. Общи положения

Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата (сайта), Вие (посетителят, потребителят) се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. От момента на първото Ви посещение на сайта се счита, че посетителят приема и се съгласява да спазва тези Общи условия.

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

 1. "Сайт" е цялата информация, всички изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес http://ale-x-ander.com или някои от поддомейните на същия адрес.
 2. "Връзка (препратка/линк)" означава обект, обозначен в определена Интернет страница, който позволява препращане към друга Интернет страница или обект.
 3. "Потребител" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
 4. "Услуги" на сайта включват, но не се ограничават до:
  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  • получаване по друг електронен способ на данни от посетителите на сайта.
 5. "IP Адрес" е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 6. "Форсмажорно/случайно събитие" е непредвидено към момента на изготвяне на общите условия обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 7. "Злонамерени атаки от трети лица" – действие или бездействие на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), изпращане на нежелана поща, препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и др.

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Ale-x-ander. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични нетърговски цели, освен ако изричен договор не предполага друго.

ІІ. Съдържание на интернет страницата

Интернет-страницата съдържа текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки, търговски марки и друга информация.

Съдържанието на интернет-страницата не трябва да се тълкува като препоръка или предложение за каквито и да било действия от страна на Потребителя.

ІІІ. Авторски права

Вие можете свободно да използвате информацията в сайта, както и да я споделяте, чрез линкове, водещи към него. Ale-x-ander.com не претендира за права върху снимки, текстове, връзки и др., с изключение на тези, поместени в раздел "Услуги" и "Live!" (освен, ако в последните не е упоменато изрично, че са използвани данни, материали от други източници).

ІV. Отговорности

Ale-x-ander не носи отговорност в случай на използване на ресурсите на сайта от посетителите за цел, различна от описаната в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Ale-x-ander се стреми да предоставя на потребителите вярна и точна информация, но не носи отговорност за вреди или загуби (преки и/или косвени), нанесени в резултат на използване на тази интернет-страница и информационните ресурси, съдържащи се в нея.

Ale-x-ander не носи отговорност за действията на своите потребители, които се отклоняват от целите на сайта и нарушават етиката в интернет пространството, добрия тон или действащото законодателство. Отговорността в тези случаи е единствено на Потребителя, който е предприел тези действия.

Ale-x-ander не носи отговорност за вреди, причинени чрез предоставяните от него услуги, от действието или бездействието на потребители на сайта спрямо трети лица.Ale-x-ander не носи отговорност за съдържанието на страници, към които предоставя връзки или към които потребители са публикували връзки. Ale-x-ander не носи отговорност и не гарантира достоверност, пълнота и изчерпателност на информация и/или документи, публикувани от потребителите. Ale-x-ander не носи отговорност в случаите, когато публикувано от потребител съдържание (новина, информационен ресурс и т.н.) се окаже обект на авторско право на трето лице. В този случай, при надлежно уведомяване, Ale-x-ander се задължава да премахне съдържанието, както и да предприеме действия срещу съответния Потребител.

V. Права и задължения на Ale-x-ander

Ale-x-ander има право да съхранява цялата информация, която потребителите публикуват (включително текст, снимки, препратки и други информационни ресурси) и да я предоставя за безплатно и/или платено ползване от потребителите на сайта по силата на законови разпоредби и/или други документи.

Ale-x-ander има право да редактира публикувано съдържание, ако то не отговаря на някое от условията, посочени в настоящия документ, на интернет етикета, на добрия тон или на действащото законодателство. Ale-x-ander има право да редактира предоставени от потребителите текстове, без да променя техния смисъл, като се цели по-добро възприемане и разбиране на текста от останалите посетители на сайта.

Ale-x-ander има право да премахне публикувана информация по сигнал от надзорен или правораздавателен орган, както и в случаите, когато са налице основателни съмнения за нарушение на авторските права върху съдържание, публикувано от Потребител на услугите.

Ale-x-ander се задължава, доколкото е в неговите възможности, да осигури нормален достъп за използване на услугите, предоставяни от сайта, както от регистрирани потребители, така и от другите посетители на интернет-страницата.

Ale-x-ander се задължава да съхранява информацията, предоставена от потребителите, по начин, който не позволява нейното придобиване от трети лица, освен в случаите, когато целта на предоставяната информация е нейното разпространение.

VІ. Права и задължения на потребителите

Всеки Потребител има право на безплатен достъп до ресурсите на сайта, освен в случаите, когато дадена информация и/или информационен ресурс се разпространява по силата на договор за платени услуги.

Всеки Потребител има право на регистрация с едно Потребителско име и парола в сайта, освен в случаите, когато по силата на действащото законодателство, вътрешен документ или Договор има право на повече от един потребител.

Всеки Потребител има право на достъп с потребителското си име и паролата си до ресурсите, които сайтът предоставя срещу регистрация.

Всеки Потребител има право на защита на данните, информацията и всички ресурси, които предоставя на сайта.

Всеки Потребител е длъжен да спазва Общите условия, етиката в интернет пространството, добрия тон и законодателството на Република България, що се отнася до използването на предоставяните Ale-x-ander услуги и публикуваните от него ресурси.

Когато става дума за достъп до платени услуги или услуги с ограничен достъп, всеки Потребител е длъжен да пази потребителските си данни от други лица с цел предотвратяване на неоторизиран достъп на трети лица до информационните ресурси на сайта.

Всеки Потребител, преди да публикува текстове или други ресурси на сайта, следва да се увери в тяхната достоверност и пълнота.

VІІ. Защита на лични данни

ALE-X-ANDER.COM не събира и не оперира с лични данни. Ale-x-ander не носи отговорност за публикуване на лични данни от страна на трети лица.

Ale-x-ander има право да събира и използва друга информация за своите Потребители. Информацията може да включва и-мейл адрес (електронна поща), IP адрес, от който се осъществява достъпа и др. Потребителят предоставя информацията доброволно при използване и/или публикуване на ресурси. За предоставените или станали известни данни за потребителите, които не представляват лични данни, Ale-x-ander полага дължимата грижа за тяхното опазване от трети лица, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Ale-x-ander може да съхрани бисквитки (cookies) на компютъра на Потребител, който посещава сайта. "Бисквитката" е малък текстов файл, който се съхранява на компютъра на Потребителя за идентифициране на браузъра му по време на взаимодействие с уеб сайта на Ale-x-ander. Бисквитки (cookies) може да се използват за съхранение на елементи като потребителски предпочитания, особености на компютъра (разделителна способност на монитора и т.н.) и други. Всеки сайт може да изпрати бисквитка на браузъра, ако настройките на браузъра го позволяват. Браузърът позволява само онзи сайт, който е съхранил cookies, да има достъп до съхранената информация. Ale-x-ander използва бисквитки за съхраняване на потребителските предпочитания и обобщен анализ на посещаемостта и "помни" Вашия компютър, а не каквато и да е лична информация за Вас.

VІІІ. Изменение на общите условия

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Ale-x-ander или в резултат на промени в приложимото законодателство.

При промяна на настоящите Общи условия, Ale-x-ander се задължава да ги публикува на страницата си в Интернет и да уведоми посетителите на уеб-сайта в срок най-малко 3 дни преди влизането им в сила.

ІХ. Решаване на спорове

Спорове между страните по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействието на компетентните съдебни органи.

Х. Приложимо право

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага българското законодателство.